[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره کنفرانس::
ساختار علمی کنفرانس::
ثبت نام در کنفرانس::
ارسال مقاله::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: محورهای موضوعی کنفرانس ::
 | تاریخ ارسال: 1397/9/6 | 
محور های کنفرانس در پوستر کنفرانس در اینجا ( روی این نوشته کلیک کنید ) قابل مشاهده است.

علاوه بر این برای آشنایی بیشتر جدول زیر می تواند به صورت دقیقتر و جزئی تر این محورها را نشان دهد:


 
فارهای مطالعاتی مرحله الگو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
اهم موضوعات هرمرحله احصای مبانی و فلسفه اسلام و حکومت اسلامی در مقایسه با تمدن غرب تحلیل روندهای آتی در افق 50 ساله و ترسیم وضعیت آرمانی جهان و ایران معماری طراحی نظامات کلان و تعیین حوزه های الگو پردازی تحلیل وضعیت موجود و آسیب شناسی هر حوزه حکمرانی ریشه یابی آسیب ها و چالش های موجود در هر حوزه حکمرانی تشخیص مسایل راهبردی در هر عرصه حکمرانی تحلیل وضعیت مطلوب و موجود هدف گذاری برای رفع فواصل در هر عرصه حکمرانی تعیین راهبردها و اقدامات اساسی برای حرکت از وضع موجود به مطلوب برنامه ریزی و عملیاتی کردن راهبردهای اولویت دار در سطوح مختلف پیاده سازی و نظارت بر حسن اجرا و اعمال بازخورد
طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 1.  
1-1-شناخت و تحلیل هژمونی قدرت حاکم در جهان کنونی و کانون های آنها  و شناخت رقبای آینده 1-2-بررسی و تحلیل مطالعات آینده شناسی موجود در سطح جهان و ایران و پیامدهای آن برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 1-3-طراحی ارکان نظام حکمرانی اسلام در عصر حاضر (ولایت، مردم، دولت، بازار،نظام جهانی.....) 1-4-تحلیل مطالبات عمومی مردم و اولویت بندی آنها برای اتخاذ تدابیر در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 1-5-تحلیل عوامل یا موانع ساختاری، حقوقی و نهادی پیشرفت و مد نظر قرار دادن آنها برای طراحی الگو 1-6-مسائل راهبردی در عرصه فکری و تبیین نظری الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 1-7-تحلیل فرصتها و تهدیدات در هریک از عرصه های حکمرانی و طراحی تدابیر مقتضی برای پیشرفت همه جانبه 1-8-راهبردهای آینده سازی و دستیابی به آینده آرمانی و مطلوب برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 1-9-مفروضات برنامه ریزی در سطح بین المللی برای تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت  1-10-طراحی تدابیر تامین و تربیت نیروی انسانی برای حکمرانی جامعه اسلامی و اصول حاکم بر عزل و نصب های مدیریتی
 1.  
2-1- تحلیل فلسفه زندگی و مذاهب و آیین های حاکم بر زندگی بشریت در عصر حاضر و اتخاذ تدابیر برای ترویج اسلام در جهان پیش رو 2-2- تحلیل روند های موثر پیشرو در افق ۵۰ ساله آتی جهان و ایران و تحلیل پیامدهای آن برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 2-3- طراحی قوا و فرا قوای نظام حکمرانی اسلام در عصر حاضر تبیین نظریه حاکم سیاستگذاری و قانونگذاری قهریه و قضائیه، رسانه، فرهنگ، امنیت، خارجه و غیره 2-4- تحلیل عملکرد نظام سلطه و تأثیر آن بر جامعه و مردم و پیامدهای آن برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 2-5- تحلیل هریک از علل رفتاری، محتوایی، بینشی،  عامل یا مانع پیشرفت و مد نظر داشتن آنها برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 
2-6- مسایل راهبردی در عرصه نظام سازی و معماری نظام و دولت اسلامی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 2-7- تحلیل قوت‌ها و ضعف‌ها و مزیت های هر یک از حوزه های اعمال حکمرانی و چاره چوبی برای غلبه بر آنها 2-8- راهبردهای صیانت از نظام اسلامی و تدابیر پیشنهادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 2-9-  ساز و کاربرنامه‌ریزی منطقه‌ای مبتنی بر عدالت سرزمینی و تحقق تدابیرالگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 2- سازوکارهای تامین منابع مالی و افزایش درآمد مالی دولت و غیره (توازن ارزی و ذخیره و پشتوانه ارزی) برای تحقق تدابیر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 1.  
3-1-  تشخیص ابر پارادایم های فکری و فلسفی حاکم بر بلوکهای سیاسی و کانون های قدرت حاکم بر جهان کنونی و شناخت رقبا 3-2- ترسیم دورنمای حکومت عدل جهانی و مهدویت و ویژگیهای عصر ظهور منجی عالم بشریت و پیامدهای آن برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 3-3- طراحی نظامات  وشبکه های تولید علم و فناوری،  تامین کالا و خدمات، بهداشت و درمان، اشتغال و کار آفرینی و... 3-4- تحلیل عملکرد عوامل نفوذی و وطن فروش و خیانت کاران سیاسی و اقتصادی و چاره اندیشی در طراحی نظامات حکمرانی 3-5-تحلیل علل تاریخی دارای ریشه در فرهنگ مردم که عامل یا مانع پیشرفت هستند مد نظر قرار دادن آنها برای طراحی الگوی پیشرفت 3-6-مسایل راهبردی در عرصه ارکان جهت ساز و سیاستگذار برای پیشرفت 3-7-تحلیل مفروضات برنامه ریزی راهبردی برای تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 3-8-راهبرد های تهاجمی برای مواجهه با نظام استکبار جهانی و تدابیر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 3-9- جایگاه و چگونگی برنامه ریزی در سطح ملی برای تحقق تدابیر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 3-10-اصلاح سیستم ها و ساختارهای حکمرانی برای تحقق تدابیر الگوی پایه پیشرفت
طراحی الگوی اسبامی ایرانی پیشرفت
 1.  
4-1-تبیین فلسفه و حکمت اسلام در عصر حاضر برای تشکیل حکومت 4-2-احصای آرمان‌های اسلام و ماموریت های حکومت اسلامی در مقایسه با سایر نظامات حکمرانی 4-3-طراحی نظامات ایجاد و پایداری رشد و پیشرفت، در مقایسه با  پیشرفت های جهانی توام با برقراری عدالت و معنویت 4-5-تحلیل عملکرد دولت، مجلس و قوه قضائیه و آسیب شناسی آن برای تجربه اندوزی در طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 4-6-تحلیل علل فرآیندی و مدیریتی مانع یا (عامل) برای پیشرفت و توجه به آنها در طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 4-7-مسایل راهبردی در عرصه طراحی راهبردها و اقدامات اصلی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 4-8-پیشنهاد ارکان جهت ساز با رویکرد واقع بینی برای هر یک از عرصه های طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 4-9-راهبردهای تدافعی برای پاسخگویی به چالش های موجود کشور و تبیین آنها در قالب تدابیر الگوی پیشرفت 4-10- ساز و کارهای برنامه‌ریزی برای فرا بخشها در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 4-11- ساز و کارهای تامین فناوری و تجهیزات مورد نیاز برای تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 1.  
5-1-تبیین رابطه دین و حکومت در اسلام و سایر ادیان الهی 5-2-احصای ارزشهای بنیادین اسلام و مصادیق آن در عرصه های مختلف حکمرانی در مقایسه با سایر نظامات حکمرانی
 
5-3-طراحی نظامات ایجاد کننده زیرساخت‌ها وحفظ منابع آب و خاک، هوا ، منابع طبیعی و جنگل ها 50-4-تحلیل عملکرد نهادهای زیرمجموعه دستگاه رهبری و آسیب شناسی آنها برای تجربه اندوزی در طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 50-5-تحلیل علل فرهنگی و زمینه ای مانع  یا (عامل) برای پیشرفت 5-6-مسایل راهبردی برای تحقق برنامه های بلند مدت تا کوتاه مدت 5-7- چگونگی تبدیل ماموریت ها و اهداف به  سیستم ها و فرآیندهای مورد نیاز برای تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 5-8-راهبردهای جامعه سازی و گفتمان سازی برای مطالعه و تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 5-9-ساز و کارهای برنامه ریزی در سطح ایالت‌ها و مناطق با رویکرد عدالت سرزمینی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 5-10-الگوی تامین فضا ها و زمین و مکان برای تخصیص به نیاز های دولتی و خصوصی  طبق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 1.  
6-1-تبیین مبانی فکری حکومت اسلامی 6-2-احصای احکام اجتماعی اسلام با دید اعمال حکمرانی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه کنونی طراحی نظامات اعتلای فرهنگی و بلوغ اجتماعی و حاکمیت ارزشهای اسلامی در جامعه 6-3-تحلیل بی عدالتی ها ناهنجاری‌ها و نابجایی ها موجود و چاره جویی برای پیشگیری در قالب طراحی الگو 6-4-تحلیل علل مداخله گر ای مانع  یا (عامل) برای پیشرفت 6-5-مسایل راهبردی در تامین پیش بینی منابع و سرمایه های مادی موردنیاز تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 6-6-طراحی ساز و کارهای پیش بینی زیرساخت‌های فرایندهای اصلی و پشتیبانی برای تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 6-7- طراحی راهبردهای انسان سازی و اعتلای خانواده در تدابیر الگوی پایه پیشرفت 6-8- سازوکارهای برنامه‌ریزی بخشی برای تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 6-9- ساز و کارهای تامین اطلاعات و دانش فنی مورد نیاز برای تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 1.  
7-1-تبیین  نظریه مردم سالاری دینی و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه 7-2-احصای اصول عقلائی و رویکرد علمی حاکم بر نظام حکمرانی در عصر حاضر با رویکرد اسلام ناب محمدی (ص) 7-3-طراحی نظامات تربیت انسانی و حفظ کانون خانواده در جامعه اسلامی 7-4-تحلیل ابر چالش ها و چالش های پیش رو و پیامدهای آن ها برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 7-5-تحلیل علل تعدیل گر ای مانع  (یا عامل) برای پیشرفت 7-6-مسایل راهبردی در هدایت و راهبری امور جامعه برای تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 7-7-روش شناسی پرتوافکنی ارزشها، اصول و رویکردها در فرآیندها و زیرساخت‌های تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 7-8-پیشنهاد راهبردهای ایجاد و ترمیم زیرساخت های کشور در قالب تدابیر الگوی پایه پیشرفت
 
7-9-الگوی برنامه ریزی وزارتخانه ها و سازمان ها با رویکرد برنامه ریزی عرش به فرش
 
7-10- تبیین جایگاه مواد و انرژی در اقتصاد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 1.  
8-1-احصای  چالش ها و دوگان های فکری موجود برای اعمال حکمرانی مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص) 8-2-احصای سیاست های کلان نظام اسلامی و جهت گیریهای راهبردی راهنمای حکمرانان 8-3- طراحی نظامات مشارکت مردم و بخشهای غیر دولتی در حکمرانی 8-4-تحلیل قوت ها و مزیت های عملکرد چهل ساله و پیامدهای آنها بر طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 8-5-جمع بندی مسایل راهبردی اولویت دار برای چاره جوئی در طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 8-6-مسایل راهبردی در تربیت و تامین حکمرانان وچگونگی حل آنها 8-7-  سازوکار تبیین سیاست هاو اهداف کیفی مبتنی بر ارکان جهت ساز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 8-8-راهبردهای اصلاح ساختار حکمرانی در قالب تدابیر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 8-9- سازوکارهای برنامه‌ریزی موضوعی برای تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 8-10-ساز وکارهای شتیبانی و ترویج فرهنگی از الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 1.  
9-1-چگونگی طراحی ساز و کار تدوین نظریه های راهنمای عمل در نظام اسلامی 9-2-جمع بندی روندهای آتی و پیش بینی سناریوهای محتمل برای آینده ایران و جهان و پیامدآن برای نظام الگوی پیشرفت 9-3- نظامات حکمرانی در سطوح محلی، ملی و منطقه ای و طراحی ساز و کارهای همراستایی و هماهنگی آنها
 
9-4-تحلیل منابع هدر رفته و فرصت های سوخته و محدودیتهای تاریخی و جغرافیایی و ..... و پیامدهای آن برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 9-5-جمع بندی محدودیت ها و عوامل مداخله گر غیر قابل کنترل در طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 9-6-مسائل راهبردی در نظارت، ارزیابی و رفع تزاحمات برای طراحی و پیاده سازی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 9-7-چگونگی تعیین اهداف کمی در افق های بلند مدت تا کوتاه مدت برای تحقق تدابیر الگوی پایه پیشرفت 9-8-راهبردهای تعامل در ایفای نقش مردم، بازار، دولت و سازمانهای بین المللی و منطقه ای در امور حکمرانی و نظامات شبکه ای الگوی پیشرفت 9-9- ساز و کارهای برنامه‌ریزی موضعی و موردی برای تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 
9-10-چگونگی تدوین و تنقیح  قوانین و مقررات حمایتی مورد نیاز برای تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 1.  
10-1-تولید نظریه های راهنمای عمل برای امور مختلف حکمرانی وحل مسایل جامعه اسلامی 10-2-ترسیم ارکان جهت ساز وضعیت آرمانی برای هریک از عرصه های اعمال حکمرانی بارویکرد اسلامی 10-3-طراحی نظامات تعامل جمهوری اسلامی ایران با امت اسلامی، بشریت و حکومت عدل جهانی 10-4-تحلیل منابع و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل برای پیشرفت در عرصه های مختلف و چگونگی بهره مندی از آنها در طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 10-5-جمع بندی علل ریشه ای مؤثر در فرایندهای رفع موانع پیش رو برای دستیابی و تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 
10-6-جمع بندی شبکه مسایل راهبردی  و تقدم و تاخر آنها برای  طراحی و پیاده سازی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 
10-7-ارزیابی عملکرد در عرصه های مختلف و ارزیابی فاصله وضع موجود تا مطلوب در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 
10-8-راهبردهای بسط ید ولایت فقیه و دولت اسلامی درطراحی تدابیر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 
10-9- ساز و کارهای برنامه ریزی اورژانسی و ضربتی در طراحی الگوی اسلامی پیشرفت
 
10-10-طراحی نظامات اطلاع رسانی و رصد امور و مرجع رصد و نظارت راهبردی بر تحقق الگوی پیشرفت
 
نقد و ارزیابی الگوی پایه پیشنهادی
 
 1.  
11-1- نقد و ارزیابی مبانی و اصول حاکم بر الگوی پایه پیشرفت
 
11-2-  احصای پیامدهای آینده شناسی ها و پیش بینی های وضعیت جهان برای الگوی پایه پیشرفت
 
11-3-ارزیابی ابعاد ساختاری الگوی پایه پیشرفت
 
11-4-نقد و ارزیابی وضع موجود کشور از دیدگاه  الگوی پایه پیشنهادی 11-5-ارزیابی روش شناسی شناخت ابرچالش‌ها و مشکلات فراروی  از دیدگاه الگوی پایه پیشرفت 11-6-نارسایی های اصلی الگوی پایه پیشرفت در مقایسه در مقایسه با  الگوی آرمان گرای واقع بین
 
11-7-تحلیل و ارزیابی آرمان های حاکم بر الگوی پایه پیشرفت در مقایسه با آرمان های جمهوری اسلامی ایران
 
 
11-8-تحلیل راهبردهای اصلاح ساختاری در الگوی پایه پیشرفت برای ارتقای سطح کارآمدی
 
11-9- پیشنهاد روش شناسی برنامه ریزی برای تحقق تدابیر الگوی پایه پیشرفت 11-10- نسبت الگوی پیشنهادی و قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی ایران و پیشنهادات اصلاحی برای قانون اساسی جدید
 1.  
12-1-نظریه های فکری حاکم بر الگوی پایه پیشرفت 12-2-شناخت تمدن های رقیب اسلام و نحوه مواجهه آنها با انقلاب اسلامی درالگوی پایه
 
12-3-آسیب شناسی ساختار های حکمرانی در دنیای غرب
 
12-4-تحلیل موانع پیش رو برای طراحی و پیاده سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران 12-5-تحلیل مشکلات و مسائل راهبردی از دیدگاه الگوی پایه پیشرفت
 
12-6-تحلیل تدابیر اقتصادی پیشنهادی الگوی پایه پیشرفت
 
12-7-تحلیل چشم انداز افق الگوی پایه پیشرفت
 
12-8-تحلیل راهبردهای فرهنگی- اجتماعی در الگوی پایه پیشرفت با ارزیابی وضع موجود آسیب های اجتماعی 12-9- چگونگی کادرسازی برای تحقق تدابیر الگوی پایه پیشرفت
 
12-10- ارزیابی میزان تحقق پذیری الگوی پایه پیشرفت
 
 1.  
13-1- راه حل برای دوگانه های فکری طرح شده در  الگوی پایه
 
13-2- ارتباط الگوی پایه و شرایط عصر ظهور منجی عالم بشریت عجل الله
 
 13-3-ارزیابی و آسیب‌شناسی ساختار موجود حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران
 
13-4- تحلیل عوامل پیش برنده برای طراحی و پیاده سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران 13-5-اصلی ترین مسایل سیستمی و مدیریتی کشور در مقایسه با چالش های مطروحه الگوی پایه
 
 
13-6-تحلیل تدابیر فرهنگی- اجتماعی پیشنهادی الگوی پایه
 
13-7-تحلیل ماموریت های جمهوری اسلامی ایران و نقش الگو در تحقق آنها 13-8-تحلیل راهبردهای اقتصادی در الگوی پایه پیشرفت با ارزیابی وضعیت موجود اقتصادی
 
 
13-9-تحلیل و ارزیابی شبکه تدابیر و تقدم و تاخر آنها در الگوی پایه پیشرفت
 
13-10-الزامات اجرایی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
 1.  
14-1- نقد و ارزیابی الگوی پایه با توجه به فضای مجازی و زندگی ثانویه
 
14-2-آینده شناسی انقلاب اسلامی در منظومه الگوی پایه
 
14-3-آسیب شناسی ساختار "حکمرانی خوب" برای پیاده سازی در جمهوری اسلامی ایران
 
14-4-تحلیل وضعیت موجود جهان و پیش بینی روندهای آتی و آثار آن برای پیشرفت کشور ما
 
14-5-اصلی ترین مسایلی که الگوی پایه باید پاسخگوی آن باشد و مقایسه آن چه در الگوی پایه مطرح گردیده
 
 
14-6- تحلیل تدابیرسیاسی و بین المللی پیشنهادی الگوی پایه پیشرفت
 
14-7- تحلیل مصادیق اهداف کمی پیش بینی شده در الگوی پایه پیشرفت در مقایسه با روندهای پیشرفت کشور از گذشته تا حال
 
 
14-8--حلیل راهبردهای سیاسی و بین المللی در الگوی پایه پیشرفت با ارزیابی وضعیت موجود ایران و جهان
 
 
14-9- چگونگی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب مبتنی بر تدابیر الگوی پایه پیشرفت
 
 
 
14-10- چگونگی تامین منابع برای تحقق تدابیر پیشنهادی الگوی پایه پیشرفت
 
 
دفعات مشاهده: 1248 بار   |   دفعات چاپ: 183 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4570